تجربه ای ماندگار http://kolbemassage.ir 2019-08-20T08:47:41+01:00 text/html 2019-07-01T06:37:12+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده چاکرا چیست ؟؟ http://kolbemassage.ir/post/48 <h2 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 19px !important; font-family: RTNassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;"><br></span></h2><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6673401/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration: none;">چاکرا‌ها</a><span>&nbsp;</span></strong>(مراکز انرژی) مراکز هفتگانه قدرتند که در ستون فقرات در کالبد اثیری قرار دارند و در واقع رابط بین روح و جسم هستند. چاکرا کلمه‌ای سانسکریت و به معنای چرخ است.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چاکرا‌ها مدام در حال چرخش هستند که به آن‌ها نیروی حیات هم می‌گویند و از میان شبکه‌ای از مجرا‌های باریک به نام نادی در سراسر بدن جریان دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">در حدود ۷۲۰۰۰ نادی در کالبد انسان وجود دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چاکرا‌ها روی نادی اصلی قرار دارند و در سرتاسر ستون فقرات امتداد دارند. چاکرا‌ها دوار هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بدن ما شامل انرژی‌های مثبت و منفی است. سمت راست بدن حاوی انرژی مثبت و سمت چپ بدن حاوی انرژی منفی است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 153) !important; font-size: 19px !important; font-family: RTNassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چاکرا‌های اصلی</h3><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چاکرا‌های اصلی مراکز انرژی در حال چرخش هستند که به‌طور معمول ۳ تا ۴ اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می‌کنند و به آن‌ها انرژی می‌دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6673401/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration: none;">چاکرا‌های اصلی</a></strong><span>&nbsp;</span>درست مانند نیروگاه‌هایی هستند که انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تأمین می‌کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">اگر این نیروگاه‌ها به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار می‌شوند، زیرا برای درست کار کردن، انرژی حیاتی کافی ندارند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 153) !important; font-size: 19px !important; font-family: RTNassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چاکرا‌های فرعی</h3><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">قطر چاکرا‌های فرعی یک تا دو اینچ است و چاکرا‌های بسیار کوچک، بخش‌های کم اهمیت‌تر کالبد جسمانی را کنترل می‌کنند و به آن‌ها انرژی می‌دهند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6673401/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration: none;">چاکرا‌ها</a><span>&nbsp;</span></strong>در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می‌کنند و در ورای آن نیز امتداد می‌یابند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">چاکرا‌ها از دو طریق غده درون‌ریز و سیستم عصبی بر جسم اثر متقابل دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/201712281359492824088.jpg" alt="چاکراه چیست ؟" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></p> text/html 2019-07-01T05:09:37+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده معرفی 7 چاکراه اصلی بدن http://kolbemassage.ir/post/46 <h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 153) !important; font-size: 19px !important; font-family: RTNassim; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">معرفی هفت چاکرا</h3><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چاکرای ریشه:</strong><span>&nbsp;</span>در پایین ستون فقرات قرار دارد و رنگش قرمز است.</li><li style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چاکرای خارجی:</strong><span>&nbsp;</span>در پشت و تقریبا پنج سانتیمتری زیر ناف قرار دارد و رنگ آن نارنجی است.</li><li style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6673401/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration: none;">چاکرا خورشیدی:</a></strong><span>&nbsp;</span>چهار انگشت بالاتر از ناف است. به آن گوهر ناف می‌گویند و رنگش زرد است.</li><li style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;چاکرا قلب:</strong><span>&nbsp;</span>در مرکز سینه و در امتداد قلب قرار دارد و رنگ آن سبز است.</li><li style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چاکرا گلو:</strong><span>&nbsp;</span>در سطح گلو قرار گرفته است و رنگ آن آبی است.</li><li style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6673401/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration: none;">چاکرا چشم سوم (پیشانی):</a><span>&nbsp;</span></strong>در پیشانی و بین دو ابرو قرار دارد و به رنگ نیلی است.</li><li style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چاکرا فرق سر:</strong><span>&nbsp;</span>در بالاترین قسمت سر قرار دارد و قوی‌ترین ارتعاشات انرژی بدن را زیر نظر دارد که رنگ آن بنفش است.</li></ol><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">زمانی که مجرای چاکرا‌ها بسته شود و یا از حالت تعادل خارج شوند، منجر به بیماری می‌شود. سرکوب کردن هر نوع احساسات و عواطف و شوک عصبی و هر نوع ناراحتی و لطمه روحی باعث می‌شود که چاکراها، یعنی مراکز انرژی حیاتی از حالت تعادل خارج شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: RTNassim; font-size: 17px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/8725763_245.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2018-05-09T06:46:30+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده انواع ماساژ درمانی و فواید آن http://kolbemassage.ir/post/14 <div style="text-align: justify;"><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">از تاریخچه ماساژدرمانی و اسناد تاریخی متوجه می شویم، ماساژ قدیمی ترین شکل درمان جسم و روح است. یکی از نخستین مراجع مکتوب در رابطه با ماساژ را می توان در کتاب طبی سنتی چینی یافت که تاریخ آن به قبل از میلاد باز می گردد که در آن ماساژ ماهیچه ها و پوست از شایعترین شیوه های درمان است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/5.jpg" alt="" width="526" vspace="0" hspace="0" height="275" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://kolbemassage.ir/post/3" target="" title="" style="">ماساژ ریلکسی</a><font style="" color="#990000">&nbsp; &nbsp;|&nbsp; &nbsp;</font><a href="http://kolbemassage.ir/post/6" target="" title="" style="">ماساژ تـرکی</a>&nbsp;&nbsp;</font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://kolbemassage.ir/post/2" target="" title="">ماساژ روسی</a><font color="#990000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;</font><a href="http://kolbemassage.ir/post/4" target="" title="">ماساژ چـینی</a><font color="#990000">&nbsp;</font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://kolbemassage.ir/post/5" target="" title="" style="">ماساژ سوئدی</a><font style="" color="#990000">&nbsp; &nbsp; |&nbsp; &nbsp;</font><a href="http://kolbemassage.ir/post/1" target="" title="" style="">ماساژ تایلندی</a></font></div></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-05-01T09:27:25+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده لیفت دور چشم http://kolbemassage.ir/post/42 <h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><br></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">لیفت دور چشم روشی تخصصی برای کاهش تیرگی و چروک اطراف چشم و لب می باشد.</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#006600">تکنیک لیفت دور چشم:</font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">لیفت دور چشم در شش مرحله انجام می گردد:</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">1- پاکسازی پوست صورت و تنظیم PH پوست به منظور جذب بیشتر مواد مغذی.</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">2- لایه برداری سلول های مرده پوست.</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">3- ماساژ با اسانس های طبیعی آرامش بخش.</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">4- استفاده از ماسک های پارچه ای که دارای فوائدی چون لیفت پوست اطراف چشم ولب ،کاهش دهنده چشمگیر تیرگی و پف اطراف چشم، کاهش عمق چروک های اطراف چشم ولب می باشد.</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">5- ماساژ با کپسول های مغذی رتینول به منظور تحریک بازسازی سلول ها و کاهش نشانه های پیری پوست.</span></font></h2><h2 style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; outline: none medium !important;"><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;">6- استفاده از کرم های فیلر (پر کننده) بر روی چروک های عمیق دور چشم به منظور کاهش چروک وتیرگی اطراف چشم.</span></font></h2><div><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/eye.jpg" alt=""></div><div><font color="#666666" face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="font-weight: 400;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><b style=""><font color="#006600">فوائد لیفت دور چشم</font></b></div><div style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);">لیفت دور چشم باعث کاهش تیر گی وچروک های عمیق دور چشم شده و از پوست حساس دور چشم مراقبت و نگهداری می کند.</div><div style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><br></div><div style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);">استفاده از این پکیج برای افرادی که به دنبال کاهش تیر گی وچروک های عمیق دور چشم هستند به صورت مرتب پنج هفته مدام ،هفته ای یکبار توصیه می گردد. همچنین برای افرادی که به منظور مراقبت و نگهداری از پوست حساس دور چشم خواهان استفاده از این پکیج هستند, 1 الی 2 بار در ماه ،با توجه به نوع پوست پیشنهاد داده می شود.</div><div style="text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><br></div></font></div> text/html 2018-03-18T17:07:51+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده درمان های معجزه آسا با آب گرم http://kolbemassage.ir/post/40 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>درمان با آب گرم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">طبق ازمایشات انجام شده و طبق براورد نتایج پزشکان، درمان با آب گرم&nbsp;&nbsp;برای امراض زیر در مدت معین درمان و در بیشتر اوقات در زمان بسیار کوتاهتر بیماری هایشان کاهش و درمان میشود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مرض قند 30 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فشار خون 30 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشکلات معده 10 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">انواع سرطان 9 ماه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سل و التهاب شرائین 6 ماه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کم غذایی 10 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشکلات مجاری ادرار 10 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشکلات بینی و گوش و حنجره 20 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشکلات عادت ماهیانه 15 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشکلات قلب و انواع آن 30 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سردرد شدید 3 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کم خونی 30 روز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چربی 4 ماه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">صرع و فلج 9 ماه&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشکلات دستگاه تنفسی 4 ماه....&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و کسانی که دچار ورم مفاصل هستند نیز می توانند از این روش در یک هفته شاهد کاهش و درمان درد های مفصل خود باشند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><b><font color="#990000">معجزه شفابخش نوشیدن آب ولرم در درمان بیماری ها</font></b></div><div><br></div><div>درمان با آب ولرم</div><div>سردرد شدید. فشار خون. کم خونی. درد مفاصل.&nbsp;</div><div>فلج. ضربان شدید یا تند قلب( تپش قلب، ).&nbsp;</div><div>صرع. چربی. سرفه. التهاب حلق.آسم.سل. التهاب شرایین.&nbsp;</div><div>وهر مرضی که به بیماری های کلیه و مجاری ادرار مربوط میشود.&nbsp;</div><div>دیابت، هموروئید، یبوست، ، استفراغ و اسهال، گاستریت،&nbsp;</div><div>درد بدن، مننژیت، بیماری های گوش، ، چربی در خون و برونشیت.&nbsp;</div><div>زیادی ترشح اسید و التهاب معده. کم اشتهایی.&nbsp;</div><div>و هر مرضی که به چشم وگوش و حنجره ،حلق و بینی،مربوط میشود به روش معجزه اسا،درمان با آبی که بجوش آمده امکان پذیر میباشد&nbsp;</div></font></div> text/html 2018-03-16T17:00:37+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده رفلکسوتراپی پاها http://kolbemassage.ir/post/41 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>رفلکسوتراپی پاها برای سلامت مفید است&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>تحریک و ماساژ نقاط حساس در کف پا، تأثیرات مثبت و موثری بر روی:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کیفیت گردش خون</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فشارخون</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">میزان ترشح هورمون ها</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رفع دردهای بدن</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">دفع سنگ کلیه</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">دیابت</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رفع التهاب استخوان ها و مفاصل</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بهبود کارکرد دستگاه گوارش</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رفع مشکلات رحم و تخمدان</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سردرد های عصبی</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">متعادل کردن هورمونها</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">کارکرد متعادل غدد هیپوفیز و تیروئید</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">دفع سموم متراکم در بدن</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">می گذارد که برای کاهش میزان استرس و رهایی از بی خوابی نیز مفید است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div> text/html 2018-02-09T16:52:17+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده درمان قطعی سینوزیت: http://kolbemassage.ir/post/39 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#009900"><br></font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#009900">روغن سیاه دانه به روش زیر داخل بینی چکانده شود</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#990000">شب اول</font> یک قطره داخل بینی سمت راست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#990000">شب دوم </font>یک قطره داخل بینی سمت چپ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#cc0000">شب سوم</font> دو قطره داخل بینی سمت راست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#990000">شب چهارم</font> دو قطره داخل بینی سمت چپ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#990000">شب پنجم </font>سه قطره داخل بینی سمت راست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#990000">شب ششم</font> سه قطره داخل بینی سمت چپ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعداز این شش روز یک هفته قطره را قطع کرده سپس دوباره به روش بالا یکبار دیگر ادامه دهید. سپس در هفته چهارم استنشاق آب ولرم به همراه یک قاشق مرباخوری عسل در هردو بینی هرشب انجام شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600">نکات مهم:</font></b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">1- مالیدن اسانس نعناع یا روغن سیاه دانه روی پبشانی&nbsp; در این مدت&nbsp; مفید است.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">2- در هنگام استفاده از روغن سیاهدانه سر باید کاملا رو به عقب باشد یا سر در حالت سجده قرار گیرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">3- منظور از تعداد قطره ها تعداد قطره ای است که واقعا داخل سینوسها شود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">4- استفاده از این قطره معمولا دارای سوزش&nbsp; و ریزش خلط پشت حلق را بیشتر میکند که امری طبیعی است</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-02-03T06:33:26+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده خواص عودها و رایحه درمانی http://kolbemassage.ir/post/38 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سوزاندن عود خود یکی از اشکال رایحه درمانی میباشد که باعث کاهش استرس و افزایش سلامتی فرد میشود.</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">در ایران گیاه درمانی پیشینه بسیار قدیمی دارد و اکنون با عودهای گیاهی تائید شده میتوان در درمان و آرامش روح و جسم خود و دیگران استفاده نمود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عودها از پوست درختان، دانه ها، ریشه ها، علفها و گلها ساخته میشوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چوبهای خوشبویی مانند <b><font color="#009900">چوب صندل</font></b> و روغنهای گیاهان و علفها به عنوان بوهای طبیعی مورد استفاده قرار میگرفتند و شاید مشهورترین عطرهای طبیعی <b><font color="#009900">کندر و صمغ</font></b> بودند که بطور خاص در سومالیا یافت میشده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رایحه درمانی یکی از موراد مصرف عود میباشد و <b><font color="#009900">شاخه های ماسالا</font></b> نوع دیگری از شکل عود شاخه ای میباشد که با قیمت بالاتری نسبت به دیگر انواع به فروش میرسد.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#cc0000">بوی خوش عـــــود</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#cc0000"><br></font></b></span></div><div><ul><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به روح شما آرامش میبخشد</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هاله شما را از انرژیهای منفی پاک میکند&nbsp;</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما را آماده انجام مراقبه و دریافت یا انتقال انرژی مینماید.</font></li><li style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سطح انرژی مثبت محیط را بالا میبرد و پیامهای بویایی در مغز رابطه بدن و ذهن را سریعتر برقرار میکند و علاوه بر همه اینها هر چاکرا عود مخصوص خود را دارد.</font></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رایحه درمانی در کسب آرامش بسیار موثر است و افرادی که ریلکسیشن را به دلایل مختلف مانند کمبود وقت و … انجام نمیدهند با روشن کردن عود و انتشار رایحه گیاهی در محیط و تنفس آن به خود و خانواده یا همکاران خود آرامش را هدیه میدهند.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">همچنین عود درمانی برای استرس اضطراب و مشکلات روان تنی، دردهای عضلانی و روماتیسمی، اختلالات گوارشی و مشکلات زنانگی، دردهای قاعدگی و افسردگی پس از زایمان موثر است</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#cc0000">انواع عـــــود</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️ </font>عود گل سرخ:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;امواج عاشقانه و ملایمی به چاکرای قلب وارد میکند و باعث تقویت عشق در شما میشود و برای ضدعفونی کردن محیط مناسب هستند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️ </font>عود مریم گلی:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;امواج شفا را به طرف «مرکز تکلم» میفرستد و چاکرای گلو را از انقباض رها میکند و شاداب کننده است و برای رفع خستگی مفید است</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️</font> عود اکالیپتوس:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چاکرای پنجم را باز و پاک می کند. امواج آن ما را بر روی صدای درون باز میکند این عود ضد سرماخوردگی و آنفولانزا، ضدعفونی کننده میباشد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️</font> عود نعنا:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;برای تقویت قلب و چاکرای ششم مفید است و کمک میکند تا شخص از قالبهای افکار محدود، رها و آرام شده و قدرت تمرکز را زیاد کرده و فرد شاداب میشود</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️ </font>عود یاسمن:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ذهن را بر روی تجسم و تصویری که حامل پیامی از حقیقت عمیق تر است باز میکند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️</font> عود‌ کندر:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;اثر حیات بخشی بر روی ذهن و روان دارد و پاک کننده‌ محیط است. با این رایحه زندگی روزمره در وضعیت موجود کمرنگ شده، اعتقادات مذهبی عمیق تر شده و روح ظرفی مشتاق برای نور الهی میشود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️</font> عود دارچین:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;برای رفع خستگی و ضدعفونی مفید است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️ </font>عودآویشن:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای درمان استرس و رفع خستگی فکری و ضدعفونی کردن محیط مناسب است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️</font> عود لاواندر یا&nbsp; اسطوخودوس:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای رفع حواس پرتی و فراموشی و رفع خستگی فکری و میگرن و سبب افزایش آرامش خواب میشود و نیز جریان خون را زیاد نموده و در ناتوانی جنسی مؤثر است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️ </font>عود یاس:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;باعث رفع فشار روحی و میگرن و درد کلیه و رماتیسم و نقرس و سیاتیک میشود</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">⚜️</font> چوب صنــدل:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;برای رفع پرخاشگری و ستیزه جویی و ضدعفونی کردن محیط مناسب است.</font></div> text/html 2018-02-02T11:29:15+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده درمان کمخونی بی حالی و تیروئید http://kolbemassage.ir/post/37 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>❤️ درمان کمخونی بی حالی و تیروئید</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مخلوط یک معجون فوق‌العاده برای درمان کم خونی، بی حالی و بی حسی بدن و درمان تیروئید استفاده میشود.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اگر دائم حال خواب آلودگی دارید حتما استفاده کنید.&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">حتی برای چاق ها هم خوب است، چون چاق کننده نیست.</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">شیره انگور</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">شیره خرما</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#ff6600">شیره توت</font></li></ul></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">● مخلوط سه شیره به جای قرص آهن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">● ️این سه شیره را به اندازه هم در یک شیشه مخلوط کنید و در داخل یخچال نگهداری کنید.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">●&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مخلوط تا مدت زیادی ماندگاری دارد.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">●&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="2">این معجون مقوی رو هر 8 ساعت یکبار مصرف کنید.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>برای بچه ها یک قاشق مرباخوری و برای بزرگترها یک قاشق غذاخوری</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-02-02T07:12:58+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده سلامتی بدن با ماساژ 6 نقطه پا http://kolbemassage.ir/post/36 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>ارتباط ماساژ 6 نقطه پا و سلامتی بدن</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در بدن انسان میلیاردها پایانه عصبی وجود دارد که تحریک آن ها روی وضعیت جسمی، تأثیر مثبتی می گذارد. این کار را می توان با ماساژ دادن یا فشار وارد آوردن روی پایانه عصبی، انجام داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تحریک نقاط حساس روی کف پا، تأثیر مثبتی روی گردش خون، فشارخون و میزان هورمون می گذارد که برای کاهش میزان استرس و رهایی از بی خوابی مفید است و در رفع دردهای بدن، دفع سنگ کلیه، درمان دیابت و رفع التهاب استخوان و مفصل موثر است.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#ff0000">اما ۶ نقطه حساس عبارتند از:</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#ff6600">- شست پا: </font></b>آیا دوست دارید لاغر باشید؟ کافی است هر بار که هوس خوردن ماده غذایی چاق کننده می کنید، شست پای خود را ماساژ دهید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#cc6600">- قسمت وسط کف پا: </font></b>در این قسمت پایانه عصبی متعددی وجود دارد؛ با ماساژ دادن این قسمت می توان استرس را از بین برد و به بهتر شدن تنفس کمک کرد. ماساژ دادن این قسمت، تأثیر مثبتی روی دیافراگم می گذارد. دیافراگم نوعی عضله گنبدی شکل است که هنگام نفس کشیدن به ریه کمک می کند تا روند پر و خالی شدن آن بهتر انجام شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#ff6600">- بندهای انگشت شست پا:</font></b> با ماساژ دادن انتهایی ترین قسمت شست پا «نزدیک به کف پا »می توان فشار و استرس وارد شده به بدن را کاهش داد. این کار همچنین باعث سلامت غده تیروئید نیز می شود. اگر فرد به صورت مداوم در معرض استرس قرار گیرد، عملکرد غده تیروئید نیز دچار مشکل می شود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#ff6600">- قسمت مرکزی شست پا: </font></b>ماساژ دادن این قسمت از پا، تأثیر مثبتی روی غده هیپوفیز می گذارد. این ساختار در مغز، عملکرد غدد دیگر بدن را کنترل می کند. راه ساده برای تنظیم میزان هورمون در بدن، فشار دادن یا ماساژ دادن قسمت وسط شست است.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#ff6600"><br></font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#ff6600">- لبه داخلی کف پا: </font></b>آیا همیشه احساس خستگی و بی حالی می کنید؟ شاید لازم است که غدد آدرنال را تحریک کنید. برای این که بدن انرژی بگیرد، قسمت لبه های داخلی کف پا را ماساژ دهید زیرا اعصاب موجود در این قسمت به غدد آدرنال ارتباط دارد.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#ff6600">&nbsp;- قسمت کنار پاشنه پا:</font></b> متخصصان می گویند ماساژ دادن این قسمت از پا، در دفع سمومی که در بدن تراکم پیدا کرده، موثر است. با ماساژ دادن این قسمت، سیستم دفع بدن فعال تر می شود. این حرکت را به طور منظم انجام دهید، میوه و سبزی فراوان نیز مصرف کنید تا از بدن سم زدایی شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-01-11T07:26:44+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده 8 موردی که پاها به شما می گویند http://kolbemassage.ir/post/35 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#009900">۱.خارش پا</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همانطور که خارش پا ناخوشایند و مزاحم است، معمولا نشانه‍‌ای از یک وضعیت پزشکی جدی نیست.رایج‌ترین مقصر خارش و پوسته پوسته شدن در پاها عفونت‌های قارچی است. این عفونت‌ها در محیط‌های مرطوب رشد می‌کنند، معمولا در بین انگشتان پا شروع می‌شود و اغلب در افرادی که کفش‌های تنگ بسیار می‌پوشند و عرق می‌کنند به وجود می‌آید. در حالی که عفونت پا مسری است اما می‌توان آن را به راحتی با داروهای ضد قارچ درمان کرد. در برخی موارد، خارش پا ممکن است از یک واکنش آلرژیک به کرم‌ها و یا مانند بیماری پسوریازیس ناشی از اختلال ایمنی بدن باشد. در صورتی که خارش پا در شما باقی بماند و یا بدتر شود با دکتر خود صحبت کنید.</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/Feet.jpg" alt="" align="absmiddle" width="532" vspace="0" hspace="0" height="253" border="0"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۲.تغییر رنگ پوست</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">جوش پوستی یا عفونت‌های قارچی مانند بیماری «پای ورزشکاران» معمولا باعث می‌شود پوست مایل به قرمز و پوسته پوسته شود، اما در بسیاری از شرایط دیگر ممکن است به تغییر رنگ پا منجر شود. یک بیماری که به عنوان پدیده نشانگان رینود شناخته شده، توسط دنباله‌ای از تغییر رنگ در پوست در واکنش به سرما یا استرس به وجود می‌آید. در یک نمونه از پدیده رینود، منطقه آسیب دیده شروع به باریک شدن می‌کند و جریان خون کاهش می‌یابد. منطقه آسیب دیده ممکن است شروع به احساس سردی و بی‌حسی و در نهایت جریان خون را محدود کند. گاهی اوقات که گردش خون بهبود می‌یابد، پوست ممکن است قبل از بازگشت به حالت عادی به رنگ قرمز تبدیل شود. رینود اغلب بدون بیماری زمینه‌ای رخ می‌دهد با این حال در برخی موارد رینود ممکن است نشانه اولیه یک بیماری جدی‌تر مانند آرتریت روماتوئید و یا لوپوس باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۳.چماقی شدن انگشتان پا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چماقی شدن شامل تغییر در مناطق اطراف پا و در انگشت یا ناخن انگشت است. علایم معمول چماقی شدن ناخن عبارتند از نرم شدن بستر ناخن، برآمدن نوک پا و خم شدن ناخن‌ها به شکل یک زاویه تیز است. اکثریت قابل توجهی از موارد بنیادی چماقی شدن از بیماری‌های قلب و ریه است که سطح اکسیژن در خون را کاهش می‌دهد. اگر شما متوجه تغییرات در انگشت یا ناخن‌های پای خود شدید که شبیه چماقی است با دکتر خود صحبت کنید، چرا که می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری جدی مانند سرطان ریه، بیماری‌های قلبی و بیماری کرون باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۴.پاهای ورم کرده</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اکثر مردم تورم را در پای خود تجربه کرده‌اند. اغلب علت تورم چیزی ساده مانند ایستادن برای مدت زمان طولانی، پوشیدن کفش‌های تنگ، بودن در یک پرواز طولانی و یا یک مصدومیت جزئی مانند رگ به رگ شدن مچ پا است. با این حال، اگر تورم بیش از چند روز طول بکشد، می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری جدی‌تر باشد. سیالات مانند خون در پاها ممکن است منجر به تورم به عنوان یک نتیجه از نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیه و یا حتی به عنوان یک عارضه جانبی از داروها برای دیابت و فشار خون بالا شود. تورم ممکن است از التهاب ناشی از آرتریت روماتوئید یا آرتروز باشد. اگر تورم همراه علائمی مانند درد قفسه سینه، اشکال در تنفس یا سرگیجه باشد اقدامات پزشکی ضروری است، چون می‌تواند نشانه‌ی یک لخته خون یا یکی دیگر از بیماری جدی قلبی باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۵.سوزش پا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">احساس سوزش پا می‌تواند از خفیف (بی حسی و سوزن سوزن شدن) تا شدید (درد شدید که حتی می‌تواند خواب را مختل کند) متفاوت باشد. چیز ساده‌ای مانند خستگی پاها و یا یک عفونت رایج مثل پای ورزشکار می‌تواند نشانه‌ای کوتاه مدت مانند سوزش یا سوزن سوزن شدن را داشته باشد. در موارد شدید، سوزش در پاها می‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌های عصبی ناشی از دیابت یا بیماری‌های گردش خون موسوم به بیماری شریانی محیطی (PAD) باشد. در صورتی که احساس سوزش برای چند هفته و علائم شدیدتر و دردناک‌تر دارید و در حال شروع به از دست دادن احساس در انگشتان پاهای خود هستید به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید. استراحت کردن و بالا بردن پای خود برای کاهش علائم مفید است. علاوه بر این، حمام کردن و گذاشتن پای خود در آب سرد نیز می‌تواند درد و سوزش را کاهش دهد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۶.درد در انگشت شست پا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاهی اوقات نقاط درد خاص منجر به یک وضعیت خاص می‌شود. اگر درد در اطراف نوک و گوشه ناخن متمرکز شده باشد، می‌تواند نشانه رشد ناخن اضافه در انگشت پای شما باشد. حملات درد شدید در مفصل انگشت شست پا می‌تواند یک فرم پیچیده‌ای از آرتریت به عنوان نقرس را نشان دهد. علائم نقرس شامل درد شدید مفاصل پس از یک ناراحتی طولانی است و اغلب در شب و بدون هیچ گونه اخطاری رخ می‌دهد. آرتریت روماتوئید می‌تواند توضیح دیگری برای آن باشد، که به عنوان علائم اولیه تمایل دارند که بر پا و مفاصل انگشت اثر بگذارند. اگر شما ناراحتی مزمن یا درد ناگهانی محلی را تجربه می‌کنید بدون هیچ توضیحی برای ملاقات با دکتر برنامه‌ریزی کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۷.ناخن‌های زرد رنگ</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همانند سایر قسمت‌های بدن شما، تغییر رنگ در ناخن‌ها ممکن است نشانه‌ی آن باشد که چیزی اشتباه است.عفونت قارچی ناخن اغلب به عنوان یک نقطه زرد در زیر نوک ناخن آغاز می‌شود. متاسفانه قارچ‌ها تمایل به رشد در محیط‌های تاریک، گرم و مرطوب دارند و قسمت زیرین ناخن انگشت پا بهترین مکان برای رشد آن‌هاست</font><a href="http://parvazin,ir" target="_blank" title="پرواز چارتر و سیستمی ">.</a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;اگر تغییر رنگ مورد توجه قرار نگیرد و بدون درمان رها شود، می‌تواند در دیگر ناخن انگشتان پا پخش شود. عفونت ناخن به طور معمول یک خطر بزرگ بهداشتی نیست اما اگر شما مبتلا به دیابت هستید، عفونت‌های قارچی می‌تواند گردش خون در پای شما را مختل کند و منجر به عوارض جدی‌تر بهداشتی شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2"><b>۸.ناخن‌های سفید رنگ</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تغییر رنگ سفید ناخن‌ها لزوما یک مشکل سلامتی نیست. این تغییر رنگ شامل لکه‌های معمول سفید در اطراف ناخن است که همانند ناخن شروع به رشد می‌کند. برخلاف باور رایج، این علائم نشانه کمبود ویتامین نیستند و به طور کلی بی‌ضرر در نظر گرفته می‌شوند. یک آسیب ممکن است باعث شود بخشی از ناخن انگشت پا از بستر ناخن جدا شود، که باعث می‌شود که نوک ناخن سفیدتر به نظر برسد. علاوه بر این برخی از عفونت‌های قارچی اول خود را به عنوان علامت سفید روی نوک ناخن را نشان می‌دهند. که اگر بدون کنترل رها شود، این عفونت می‌تواند در سراسر ناخن گسترش یابد، که منجر به تغییر رنگ بیشتر و به طور بالقوه باعث می‌شود ناخن از بستر خود جدا شود.</font></div> text/html 2017-12-30T14:12:15+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده ماساژ شکم برای جسم و روح و شیوه انجام آن http://kolbemassage.ir/post/33 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#003300">مزایای شگفت انگیز ماساژ شکم برای جسم و روح و شیوه انجام آن</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><div style="text-align: justify;">ماساژ شکم تکنیکی است که توسط فرهنگ های متعدد، از زمان باستان استفاده می شود. تصور بر این است که برای سلامت عمومی بدن و بسیاری از موارد دیگر از جمله:</div><div style="text-align: justify;">کاهش درد،</div><div style="text-align: justify;">رهایی از استرس</div><div style="text-align: justify;">بهبود کلی عملکرد دستگاه گوارش</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#990000">ماساژ شکم شیوه ای مفید و موثر است</font></b></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">این تکنیک در عین سادگی به شما کمک می کند در طول عمر خود از سلامت جسم و ذهن برخوردار شوید. شاید بپرسید چطور؟ ما در ادامه علاوه بر تشریح فرآیند ماساژ شکم با شما از خواص و مزایای شگفت انگیز این ماساژ بیشتر صحبت خواهیم کرد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/l4.png" alt="" align="bottom" width="474" vspace="0" hspace="0" height="182" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><b><font color="#006600">نحوه ی انجام ماساژ شکم</font></b></div><div><b><font color="#006600"><br></font></b></div><div>بر روی تخت به صورت طاق باز بخوابید. یا تشکی بر روی زمین پهن کرده و به همین صورت روی تشک دراز بکشید.</div><div>پیراهن خود را از روی شکم بالا بکشید.</div><div>با کف دست خود بصورت پایدار تمام نواحی زیر سینه تا استخوان لگن را به صورت محکم و به مدت ۱۵ ثانیه ماساژ دهید. این کار باعث می شود احساس گرما کنید.</div><div>پس از این مدت با نوک انگشتان شکم را از سمت ناف به سمت پهلوها ماساژ دهید. ( تصویر ۱)</div><div>در این مدت ذهن خود را بر روی عضلات شکم متمرکز کنید.</div><div>پس از ماساژ ۲ دقیقه ای شکم، با نوک انگشتان خود به صورتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، به دور ناف خود ۴۰ الی ۵۰ دایره ترسیم کنید. مرکز دایره باید نافتان باشد. ( تصویر ۲)</div><div><br></div><div><br></div><div><div><b><font color="#009900">مزایای ماساژ شکم</font></b></div><div><b><font color="#009900"><br></font></b></div><div>کاهش وزن</div><div>کاهش نفخ</div><div>رهایی از یبوست</div><div>بهبود سلامت دستگاه گوارش</div><div>بهبود علائم قاعدگی</div><div>مزایای روانی</div><div>افزایش عضلات شکم</div></div><div><br></div><div><div><b><font color="#009900">ماساژ شکم برای چه افرادی ممنوع است؟</font></b></div><div><b><font color="#009900"><br></font></b></div><div>لازم به ذکر است که ماساژ شکم به شدت برای برخی از افراد منع مصرف دارد. افرادی که باید از ماساژ شکم اجتناب کنند عبارتند از:</div><div><br></div><div>زنان باردار</div><div>افراد مبتلا به سنگ کیسه صفرا</div><div>افراد مبتلا به سنگ کلیه</div><div>افراد مبتلا به رسوب کلسیم در مثانه</div><div>زنان مبتلا به هر نوع التهاب در اندام های تناسلی</div><div>افراد مبتلا به فتق از هر نوع</div><div>افراد مبتلا به بیماری های مرتبط با دیواره معده یا اثنی عشر</div><div>افراد با هر نوع خونریزی داخلی</div></div><div><br></div><div><div>همانطور که می بینید، ماساژ شکم با قدرت پردازش بسیار زیاد، در عین حال بسیار ساده است. صرف تنها ۵ دقیقه زمان در هر روز حتی برای پر مشغله ترین فرد نیز امکان پذیر است و می تواند مانند مسواک زدن به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود. انجام منظم ماساژ شکم&nbsp; به راحتی می تواند به یک روش درمان طبیعی مبدل شده و به صورت مادام العمر مورد استفاده قرار گیرد.</div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>آیا می خواهید از آفات هایی مانند یبوست، عملکرد تنبل متابولیک بدن</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;و یا گرفتگی های قاعدگی رهایی یابید؟</b></div><div><br></div><div>اگر چنین است باید این راه ساده و طبیعی را با درمان های شیمیایی ترکیب کنید. ماساژ شکم یک راه سریع و بدون درد است که به شما کمک می کند سلامت خود را به دست آورید.&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/l5.png" alt="" style="text-align: center;" align="bottom" width="450" vspace="0" hspace="0" height="239" border="0"></div><div><br></div><div><br></div></div><div><div><b><font color="#003300">یک دقیقه ماساژ برای خلاصی از تمامی دردها</font></b></div><div><b><font color="#003300"><br></font></b></div><div><b><font color="#990000">نقطه A – مرکز قدرت</font></b></div><div>این نقطه در بخش مرکزی بدن قرار دارد.این نقطه در بین انتهای استخوان جناغ سینه و ناف شکم قرار گرفته است. با فشار بر نقطه A شما می توانید به درمان درد شکم، گرفتگی عضلات شکم، یبوست، سوء هاضمه و سوزش سر دل کمک کنید. علاوه براین فشار بر این نقطه استرس روحی مانند اضطراب و ناامیدی که می تواند منجر به سوء هاضمه شود را نیز درمان می کند.</div><div>با این حال اگر شما به بیماری های مزمن یا شدید مانند ناراحتی قلبی، سرطان و فشار خون بالا مبتلا هستید، بهتر است که این نقطه را به صورت محکم فشار ندهید. علاوه بر این توجه داشته باشید که این نقطه را بیشتر از ۲ دقیقه فشار ندهید و سعی کنید با معده خالی از انجام این کار پرهیز نمایید.</div><div><br></div><div><b><font color="#990000">نقطه B – دریای انرژی</font></b></div><div>شما می توانید این نقطه را دو انگشت پایین تر از ناف شکم پیدا کنید. شما با فشار این نقطه می توانید درد کمر و شکم، یبوست، نفخ شکم و مشکلات گوارشی را برطرف نمایید. شما می توانید از نوک انگشتان یا از کف دست برای فشار بر روی این نقطه استفاده کنید.در حالت ایده آل شما باید با تمرکز بر تنفس عمیق این نقطه را با مدت ۱ دقیقه فشار دهید.</div><div><br></div><div><b><font color="#990000">نقطه C – سه مایل</font></b></div><div>با توجه به شکل، این نقطه ۳ انگشت زیر زانو و سپس ۱ انگشت به سمت بیرون ساق پا قرار گرفته است. اگر شما هنگامی که پای خود را به سمت بالا و پایین خم می کنید عظلات را زیر انگشتان خود احساس می کنید، بنابر این شما این نقطه را به صورت صحیح پیدا کرده اید. ماساژ این نقطه می تواند موجب درمان درد شکم،سوء هاضمه،ناراحتی های معده و رفع خستگی شود.</div><div><br></div><div><b><font color="#990000">نقطه D و E – دریای انرژی و قدرت</font></b></div><div>با توجه به شکل، نقطه D در پشت کمر ۲ انگشت دور از ستون فقرات و نقطه E به اندازه ۴ انگشت دور از ستون فقرات می باشد. اگر شما این نقاط را فشار دهید، می توانید سوء هاضمه و درد شکمی را تسکین دهید. با این حال مراقب باشید، اگر شما دچار دیسک کمر یا شکستگی استخوان ستون فقرات هستید، از فشار بر روی این نقاط خودداری نمایید. همچنین اگر شما دچار سستی و ضعف در ناحیه کمر می باشید، از این روش درمانی پرهیز کنید. با فشار این نقاط به صورت آرام شما می توانید موجب تسکین درد و بهبود در بدن خود شوید.</div><div><br></div><div><b><font color="#990000">نقطه F – نوه پدر بزرگ</font></b></div><div>این نقطه به اندازه عرض انگشت شست دست، پایین تر از قوزک داخلی پا قرار گرفته است. اگر شما بر روی این نقطه فشار وارد کنید می توانید به راحتی گرفتگی عضلات شکم، درد شکم، سوء هاضمه و اسهال را درمان نمایید. علاوه بر این این روش می تواند برای افرادی که دچار اضطراب شدید و مزمن هستند نیز موثر و مفید باشد.</div><div><br></div><div><b><font color="#990000">نقطه G – دروازه داخلی</font></b></div><div>شما می توانید این نقطه را در سمت داخلی مچ دست پیدا کنید.بنابر این نقطه G به اندازه عرض دو و نیم انگشت زیر مفصل مچ دست قرار گرفته است.فشار این نقطه می تواند درد شکمی،سوء هاضمه، تهوع و اضطراب را برطرف نماید. بهتر است این نقطه را همراه با تنفس عمیق به مدت ۱ دقیقه فشار دهید. برای فشار محکم بر روی این نقطه می توانید از انگشت شست دست استفاده کنید.</div><div><br></div><div><b><font color="#003300">نکته:&nbsp;</font></b></div><div>به این مسئله نیز توجه داشته باشید، همیشه پس از انجام این شیوه درمانی،جهت رفع سموم بدن باید مقدار زیادی آب بنوشید .&nbsp;&nbsp;</div></div></div></font> text/html 2017-12-25T13:45:38+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده ماساژ لاغری http://kolbemassage.ir/post/32 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شاید كمتر كسی درباره خواص درمانی این شیوه درمانی (ماساژلاغری) در درمان اضافه وزن شنیده باشد. امروزه درمانگران زیادی در سراسر جهان بر این باورند كه استفاده از ماساژدرمانی به تنهایی یا به‌عنوان درمان كمكی در كنار دیگر شیوه‌های درمانی می‌تواند نتایج بسیار چشمگیری را در روند لاغری و كاهش وزن داشته باشد. یكی از ساده‌ترین تكنیك‌های ماساژ لاغری كه در خانه قابل ارائه به اعضای خانواده‌است،</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/l1.png" alt="ماساژ لاغری" width="492" vspace="0" hspace="0" height="354" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>گام اول ماساژ لاغری:</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای شروع ماساژ لاغری به محیطی آرام احتیاج داریم تا ماساژ گیرنده در فضایی آرام و بدون استرس برای دریافت ماساژ آماده شود. در این شرایط بهتر است از تشكی مناسب با ملحفه‌های سفید و تمیز استفاده كنیم تا دریافت‌كننده ماساژ با احساس امنیت و آرامش روی آن دراز بكشد و برای دریافت ماساژ آماده شود. برای ارائه تكنیك‌های ماساژلاغری می‌توانید به‌طور همزمان از روغن‌های گیاهی و موسیقی آرام‌بخش برای بهبود روند درمانی ماساژلاغری استفاده كنید. در این شیوه درمانی برای درمان موضعی چاقی و اضافه وزن در ناحیه شكم مورد استفاده دارد و بهتر است كه ماساژ به‌طور مستقیم روی پوست بدن اجرا شود.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/l2.png" alt="ماساژ لاغری" width="414" vspace="0" hspace="0" height="261" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>گام دوم ماساژ لاغری:</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000">افزایش متابولیسم سلول‌های پهلو از طریق ماساژ لاغری</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این مرحله از ماساژ لاغری،پس از آن‌كه بیمار به پشت دراز كشیدو آماده دریافت ماساژ شد، می‌توانید با كمك روغن‌های گیاهی و یا ژل‌های لاغری گیاهی ماساژ را شروع كنید. در این مرحله كافی است كف هر 2 دست را به‌طور كامل با كمك روغن چرب كرده و با ماساژ پهلوها شروع كنید. در این حالت، كف دست راست و سرانگشتانش را روی پهلوی راست بیمار قرار داده و عضلات بیمار را از بیرون به سمت ناف ماساژ دهید. این كار را به‌مدت 3 تا 5 دقیقه با هر 2 دست تكرار كنید. به این ترتیب كه با رسیدن سرانگشتان دست راست به نزدیكی ناف، دست چپ را از پهلو‌ها به سمت ناف حركت دهید. این حركت را با فشاری یكنواخت و به‌صورت مستمر تا 5 دقیقه می‌توانید تكرار كنید. توجه داشته باشید كه این ماساژ را برای پهلوی چپ نیز با همان فشار و مدت زمان تعیین شده تكرار كنید.این ماساژ لاغری با شكستن سلول‌های چربی و بالا بردن متابولیسم این سلول‌ها روند درمان چاقی را تسریع می‌كند.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>گام سوم ماساژ لاغری:</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000">درمان چاقی ران‌ها با ماساژ لاغری</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">پس از ارائه ماساژ پهلوها به بیمار از او بخواهید كه به پهلوی راست دراز بكشد. در این مرحله ماساژ لاغری و موضعی ران را دنبال می‌كنیم. در این حالت نیز با آغشته كردن كف دست‌ها با روغن یا ژل گیاهی لاغری از بخش پایینی ران نزدیك به زانو به سمت بالای عضلات ران حركت كنید. این ماساژ لاغری كمك می‌كند تا جریان گردش خون در عضلات ران بالا رفته و به این ترتیب با افزایش سوخت و ساز سلولی، سلول‌ها و سلولیت‌های چربی زودتر از بین بروند. در این مرحله نیز می‌توانید به‌مدت 3 تا 5 دقیقه این ماساژ را به‌صورت مستمر تكرار كنید. و پس از اتمام ماساژ ران راست این تكنیك را روی پای چپ نیز تكرار كنید. با كمك این تكنیك ماساژ لاغری علاوه بر افزایش سوخت و ساز سلولی، می‌توان بسیاری از اخلاط ناسالم و سموم موجود در بدن را نیز برای دفع به سمت كلیه‌ها، روده‌ها و سطح پوست هدایت كرد.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font> &nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>گام چهارم ماساژ لاغری:</b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000">درمان چاقی بازو با یك حركت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این مرحله از ماساژ لاغری درمانگر برای درمان چاقی بازوها اقدام می‌كند. بازو یكی از مهم‌ترین اعضای بدن به‌ویژه در خانم‌ها محسوب می‌شود كه محل مناسبی برای انباشته شدن سلول‌های چربی است. تجمع سلول‌های چربی در این عضو در بسیاری موارد با چاق شدن موضعی بازوها همراه می‌شود كه غالبا موجب از بین رفتن ظرافت و زیبایی دست به‌ویژه در خانم‌ها می‌شود.برای درمان و پیشگیری از تجمع سلول‌های چربی در این مرحله از ماساژ لاغری كافی است با حركت‌های دورانی روی عضله بازو از سمت آرنج به سمت شانه حركت كنید. این تكنیك ماساژ لاغری را 3 تا 5 دقیقه روی عضلات بازو تكرار كنید و سعی كنید عضلاتی درونی و بیرونی بازو را درگیر كرده و موجب افزایش حرارت و متابولیسم سلول‌های این ناحیه شوید. فراموش نكنید كه همین حركات را در بازوی دست دیگر نیز تكرار كنید.&nbsp; </font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/l3.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;" align="justify"><br></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>گام پنجم ماساژ لاغری:</b></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000">باماساژ لاغری به عضلات ران فرم بدهید</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در این بخش از بیمار بخواهید كه به پشت بخوابد و این بار با كمك سرانگشتان دست خود عضلات ران را از روی پا ماساژ دهید. برای ارائه این تكنیك كافی است سرانگشتان دست چپ را به روغن یا ژل لاغری گیاهی آغشته كرده و روی ران نزدیك به زانو بگذارید. سپس دست دیگر را روی دست چپ حائل كرده و با كمك فشار هر 2 دست با حركت‌های گرد و دورانی عضلات ران را به سمت بالا فرم دهید. این تکنیک از ماساژ لاغری علاوه بر شكل دهی به عضلات پا به افزایش جریان گردش خون در پاها كمك می‌كند و موجب شكسته‌شدن و دفع سلول‌های چربی از این ناحیه می‌شود.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;" align="justify">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br></div></div></div> text/html 2017-12-25T13:35:48+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده ماساژ ضرورت است، نه تجمل... http://kolbemassage.ir/post/31 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><font color="#990000">این تصور که ماساژ فقط زیاده روی است کهنه شده،</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">این سخن را برنت آ. بائر، مدیر برنامه طب مکمل و یکپارچه در کلینیک مایو در روچستر در مینه سوتا می گوید.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">"بیش از هزاران تحقیق و گزارش منتشر شده وجود دارد که شواهد علمی در مورد فواید ماساژ ارائه می دهد. اثراتی حتمی و مستقیم مانند تغییراتی در عضلات ، مسیرهای درد و کاهش هورمون های استرس مانند کورتیزول اما اثرات غیر مستقیمی نیز وجود دارد، مثل حضور در یک محیط راحت و وجود انسانی دلسوز که در مجموع منجر به اثرات عمیقی بر سطح استرس و حالت عاطفی می شود."</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تنها به سخنان دکتر بائر اکتفا نکنید.در اینجا نتیجه تحقیقاتی ارائه می شود که به 5 فایده یک ماساژ خوب اشاره می کند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>ماساژ باعث کاهش استرس، اضطراب و افسردگی می شود</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هنگامی که شما مضطربید و احساس فشار می کنید، بدن شما هورمون استرس، کورتیزول را ترشح می کند. متاسفانه، این اتفاق فقط باعث می شود شما احساس فشار و اضطراب بیشتری داشته باشید. اینجاست که ماساژ می تواند مفید باشد. محققان کلینیک مایو در روچستر، مینه سوتا، بیمارانی را که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بودند مورد آزمایش قرار دادند. آنها مزایای ماساژ و استراحتی آرامش بخش را مقایسه کرده و دریافتند اعضای گروهی که ماساژ گرفتند به طور قابل توجهی کمتر دچار اضطراب و تنش شده بودند. آنها همچنین به طور قابل توجهی کمتر گزارش درد کرده بودند. مطالعات دیگر این نتایج را تایید میکند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نویسنده این تحقیق ، دکتر بائر می گوید: "بررسی های مشابه در مورد عمل های قفسه سینه، پستان و جراحی کولورکتال به اجرای گسترده ی ماساژ درمانی در بیمارستان های ما منجر شده،"&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>ماساژ درد کمر را کاهش می دهد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امان ازدرد کمر! اگر از در کمر به ستوه آمده اید ، یک مشتمال خوب می تواند بهترین تجویز پزشکی باشد!. محققان دانشگاه پزشکی میامی به مدت 5 هفته تحقیقی روی افرادی که حداقل 6 ماه از درد کمر رنج می بردند انجام دادند.آنها دریافتند افرادی که 2 بار در هفته به مدت نیم ساعت ماساژ درمانی میشوند ، در طول هفته دارای درد کمتر و تحرک بیشتری در ناحیه کمر خود نسبت به گروه دیگر که به استراحت مطلق پرداخته اند می باشند.به علاوه در گروه ماساژدرمانی ، افراد استرس کمتری داشتند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>خواب راحت تر !</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بسیاری از ما در خوابیدن شبانه دچار مشکل هستیم و نزدیک به 10 درصد از مردم آمریکا از بی خوابی مزمن رنج می برند. در همان مطالعه انجام شده در خصوص درد کمر در دانشگاه پزشکی میامی ، اعضای گروه ماساژ درمانی ادعا کردند خواب راحت تری نسبت به گروه مقابل داشتند.. مطالعه دیگری در مجله روماتولوژی به مقایسه فواید ماساژ درمانی با استراحت درمانی در افراد مبتلا به فیبرومیالژیا پرداخت. افرادی که 2 بار در هفته به مدت نیم ساعت طی 5 هفته ماساژ درمانی شده بودند ، خواب راحت تر و طولانی تری نسبت به گروه تحت استراحت داشتند.علاوه بر آن افراد این گروه میزان درد و نقاط ملتهب کمتری گزارش کرده بودند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>ماساژ ممکن است درد زانو را تسکین دهد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آرتروز زانو به معنی تفکیک غضروف، رباطها، پوشش مفصل یا استخوان،بوده که می تواند دردی طاقت فرسا باشد. اما ماساژ ممکن است مفید واقع شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مطالعه در هر دو مرکز تحقیقات پیشگیری ییل-گریفین و دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی نیوجرسی نشان داده که ماساژ سوئدی هفتگی باعث کاهش درد زانو در مبتلایان به آرتروز زانو می شود. در این مطالعه هشت هفته ای، برخی از شرکت کنندگان هفته ای 1 یا 2 بار به مدت 1 ساعت ماساژ سوئدی دریافت می کردند،در حالی که دیگران درمان های کوتاه تر یا کمتر و یا بدون ماساژ را تجربه می کردند. اعضای گروه ماساژ درمانی درد کمتر و عمل کرد بهتری در زانوان خود داشتند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#009900"><b>ماساژ درمانی باعث کاهش سندرم تونل مچ دست می شود</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با افزایش زمان استفاده از رایانه ، درد مچ تجربه ایست که بسیاری با آن روبه رو شده اند. درموارد شدید تر، شما ممکن است دچار سندرم تونل مچ دست شوید، که عبارت است از به دام افتادن عصب میانی مچ که باعث درد و سوزش(خواب رفتگی) می شود. ماساژ آرام ممکن است باعث تسکین شود.در یک مطالعه گزارش شده در روماتولوژی بین المللی ، افراد مبتلا به تونل مچ دست به دو گروه تقسیم شدند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک گروه علاوه بر پوشیدن آتل مچ، از ماساژ دست نیز بهره مند می شدند، در حالی که گروه دیگر فقط از آتل مچ دست استفاده می کردند. در پایان مطالعه، گروه ماساژدرمانی شده قدرت گرفتن بیشتر و درد کمتری داشتند.درمطالعه دوم که در مجله فعالیت های بدنی و حرکت درمانی چاپ شد ، بیماران تونل مچ دست به طور روزانه مچ خود را ماساژ داده و بطور هفتگی به مدت 4 هفته به صورت حرفه ای ماساژ درمانی می شدند. گروه ماساژدرمانی شده قدرت گرفتن بیشتر و درد کمتری نسبت به گروه شاهد (بدون ماساژ درمانی) داشتند.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-12-18T13:34:24+01:00 kolbemassage.ir حمید ستوده رفلکسولوژی چیست؟ http://kolbemassage.ir/post/30 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600">رفلکسولوژی یا بازتاب درمانی </font></b>شاخه ای از طب کل نگر است و نباید آن را با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه یک نوع فشار درمانی ویژه و معین می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این رشته یک روش قدیمی، ملایم و غیرتهاجمی است و براین اساس پایه ریزی شده که مناطق بازتابی (رفلکس) در روی کف پاها و دست ها وجود دارند که با هر قسمت بدن اعم از عضله، عصب، غده و استخوان مطابقت دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/98.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به عبارت دیگر پاها نماینده و نمایانگر نقشه ای از کل بدن هستند. یعنی تمام اعضاء و قسمت های مختلف بدن روی آنها منعکس شده و نظم و ترتیب قرارگیری بخش های بدن روی کف پاها دقیقاً مشابه نظم و ترتیب قرارگیری آنها در بدن است، این بازتاب ها را می توان روی کف پا، انگشتان و در طول کناره داخلی و خارجی پا، پیدا کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رفلکسولوژی یا بازتاب شناسی عبارت است از فشار ملایم بر روی نقاط غیرارادی در تمام سطوح کف پا، اندام های داخلی، غدد و ساختمان بدن به این نقاط غیرارادی مربوط هستند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پاها آینه تمام نمای بدن انسان هستند. فشار بر روی نقاط غیرارادی پا و کف پا می تواند کارکرد بدن را متعادل سازد. طبیعت بدن انسان به گونه ای است که در شرایط مساعد قادر به بهبود خودش است و می تواند نظام شفابخشی اش را به مورد اجرا درآورد. همه می توانند از فواید بازتاب شناسی بهره مند شوند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600"><b style="">اثرات و فواید رفلکسولوژی :</b></font></div><div style=""><br></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی باعث آرامش عمیق می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی فشار روحی و تنش را کاهش می دهد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی شرایط بدن را برای رسیدن به بهبودی مساعد می سازد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی موجب تنظیم سیستم گردش خون می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی فشار خون را متعادل می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی حس سلامتی را برای فرد ایجاد می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی اعتماد به نفس را افزایش می دهد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی خواب را عمیق می کند و موجب کاهش بی خوابی می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/1.png" alt=""></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی درد را از طریق آرامش عضلانی تسکین می دهد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی باعث بهبود تحریک مفاصل می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی سموم بدن را دفع می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی کارکرد هورمون ها را منظم و به رفع بیماری هایی نظیر سندرم پیش از قاعدگی و یائسگی کمک می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی باعث تنظیم دستگاه بدن می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی برطرف کننده سوءهاضمه، یبوست، اسهال و دیگر اختلالات گوارشی می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی تنفس را عمیق و آهسته می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی به تخلیه بلغات و مخاط کمک می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی مشکلات ادراری نظیر التهاب مثانه را بهبود می بخشد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/706/2115299/95.png" alt=""></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی از بیماری های متداول پیشگیری می کند.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی به تمرکز حواس کمک می کند و موجب تحریک کارکرد ذهن می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی به علت ایجاد بیماری ها پی می برد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی هیجان های روحی را متعادل می سازد.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی فعالیت های بیش از حد اندام های مختلف بدن را کاهش می دهد یا سبب فعال نمودن اندام های کم تحرک می شود.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">رفلکسولوژی یا بازتاب شناسی بدن را پاکیزه می سازد، به دفع سموم کمک می کند و به بدن در مبارزه با میکروب&nbsp; یاری می رساند.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><br></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600"><b style="">کاربردهای روش بازتاب درمانی</b></font></div><div style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">روش بازتاب درمانی مانند روش سوزن درمانی، بیشترین موفقیت را در اختلالات کارکردی دارد. احتمال اینکه روش انعکاس درمانی بتواند نوعی عفونت شدید داخلی را درمان کند کم است و نیز مسلم است که این روش نمی‌تواند حالات غیر عادی ساختاری بدن چون بادفتق، مسدود شدن روده و یا شکستگی استخوان را درمان کند.</span></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">این روش در درمان یبوست، تنگ نفس، حالات فشار عصبی-روانی، مشکلات کیسه مثانه، مشکلات سینوس‌ها، و حتی مشکلات شدید چون سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا موفقیت خوبی داشته‌است، همچنین برای درمان انواع سردردها به ویژه سردرد میگرن مفید بوده‌است.</font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="2">کار اصلی انعکاس درمانی تحریک نیروهای شفابخش طبیعی بدن به فعالیت بیشتر و بر انگیختن آنها و هدایت تمرکز آنها روی یک عضو خاص بدن است.</font></div><div style=""><br></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div>